Якість, стандартизація та сертифікація

Навчання за спеціалізацією “Якість, стандартизація та сертифікація” здійснюється за освітніми ступенями:

Навчання платне за освітніми ступенями магістр, доктор філософії (PhD).

Студенти, які не мають житла, забезпечуються гуртожитком.

Програма підготовки за спеціалізацією “Якість, стандартизація та сертифікація” містить вивчення сучасних світових практик управління якістю, трудовими ресурсами, системами документообігу і захисту інформації, сертифікації продукції та послуг. Значна увага приділяється реалізації статистичних методів управління процесами підприємства та управлінню ризиками. До викладання дисциплін за спеціальністю залучено провідних професорів та доцентів НТУУ КПІ, спеціалістів у галузі якості, стандартизації та сертифікації підприємств та навчальних закладів міста Києва. Студенти під час навчання здобувають навички практичного застосування набутих знань.

Заняття студентів проходять в окремому навчальному корпусі Зварювального факультету, що створює неповторну атмосферу спілкування, єдності духу і взаєморозуміння між викладачами кафедри і студентами.

Випускники працюють фахівцями відділів якості, стандартизації та сертифікації підприємств різних галузей промисловості, національних та міжнародних органів із стандартизації та сертифікації, аудиторами систем менеджменту якості у відповідності до міжнародних стандартів серії ISO 9000, 14000, OHSAS 18000.

Ви маєте можливість поспілкуватись:


Магістр

Магістр — освітній ступень, що відповідає сьомому кваліфікаційному рівню Національної рамки кваліфікацій і передбачає здобуття студентом поглиблених теоретичних та практичних знань, умінь, навичок за обраною спеціалізацією, загальних засад методології наукової (при підготовці за освітньо-науковою програмою) чи професійної (при підготовці за освітньо-професійною програмою) діяльності, інших компетентностей, достатніх для ефективного виконання завдань інноваційного характеру відповідного рівня професійної діяльності.

Освітньо-кваліфікаційний рівень магістр здобувається на другому рівні вищої освіти та присуджується вищим навчальним закладом у результаті успішного виконання студентом відповідної освітньої програми. Здобути освітньо-кваліфікаційний рівень магістра можна за умови наявності ступеня бакалавра за всіма спеціалізаціями будь-якої спеціальності.

Магістр здатний розв'язувати складні задачі і проблеми управління організацією у галузі стандартизації, сертифікації та якості, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог.

Обсяг освітньо-наукової програми магістерської підготовки становить для спеціалізації “Якість, стандартизація та сертифікація” 120 кредитів ЄКТС або 3600 годин за два роки. Програма освітньо-професіної підготовки магістра спрямована на формування здатностей до дослідницької, організаційної, управлінської та контрольної виробничих функцій. Освітній ступінь надає право обіймати первинні посади:

  • інженер з організації керування виробництвом;
  • інженер з якості;
  • інженер із стандартизації;
  • фахівець із стандартизації та сертифікації.
  • асистент вищого навчального закладу.


На ринку праці наш випускник має переваги через здатність розв'язувати складні організаційні проблеми, що потребує оновлення та інтеграції знань, часто в умовах неповної або недостатньої інформації та суперечливих вимог провадження дослідницької та інноваційної діяльності. Цьому сприяють набуті у процесі навчання спеціалізовані концептуальні знання на рівні новітніх досягнень, які є основою для оригінального мислення та інноваційної діяльності, зокрема в контексті дослідницької роботи, здатність до критичного осмислення проблем у професійній діяльності та на межі предметних галузей.


Доктор філософії

Доктор філософії - це освітній і водночас перший науковий ступінь, що відповідає восьмому кваліфікаційному рівню Національної рамки кваліфікацій.

Освітній ступень доктора філософії здобувається на третьому рівні вищої освіти на основі ступеня магістра. Ступінь доктора філософії присуджується спеціалізованою вченою радою вищого навчального закладу або наукової установи в результаті успішного виконання здобувачем вищої освіти відповідної освітньо-наукової програми та публічного захисту дисертації у спеціалізованій вченій раді.

Нормативний строк підготовки доктора філософії в аспірантурі становить чотири роки. Обсяг освітньої складової освітньо-наукової програми підготовки доктора філософії становить 30-60 кредитів ЄКТС.

Доктор філософії здатний розв'язувати комплексні проблеми в галузі професійної та дослідницько-інноваційної діяльності, що передбачає глибоке переосмислення наявних та створення нових цілісних знань та професійної практики.

Доктор філософії здобуває підтримує найбільш передові концептуальні та методологічні знання в галузі науково-дослідної та/або професійної діяльності і на межі предметних галузей.

За час навчання в аспірантурі і підготовки дисертаційної роботи доктор філософії набуває умінь критичного аналізу, оцінки і синтезу нових та складних ідей, розроблення та реалізація проектів, включаючи власні дослідження, які дають можливість переосмислити наявне та створити нове цілісне знання або професійну практику і розв'язання значущих наукових проблем.

Освітній ступінь надає право обіймати посади, що пов’язані з ініціюванням інноваційних комплексних проектів і вимагають лідерства та повну автономність під час їх реалізації, соціальну відповідальність за результати прийняття стратегічних рішень.

Українська