Автоматичне керування зварюванням

Навчальна дисципліна “Автоматичне керування зварюванням” належить до циклу професійної та практичної підготовки.

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 годин/3 кредити ECTS.

Предметом навчальної дисципліни є системи автоматичного керування технологічним процесом зварювання плавленням та тиском.

Метою навчальної дисципліни є формування у студентів здатностей використовувати знання та навички в галузі теорії та засобів автоматичного керування, а також технології зварювання та споріднених процесів для призначення типового устаткування для реалізації технології зварювання, наплавлення та напилювання.

Згідно з вимогами програми навчальної дисципліни студенти після засвоєння кредитного модуля мають продемонструвати такі результати навчання:

  знання:
 • принципів автоматичного керування;
 • типових технічних засобів автоматизації;
  уміння:
 • використовуючи дані про умови роботи зварювальної установки, за допомогою відомостей щодо особливостей їх складу, визначити раціональні принципи та способи автоматичного керування технологічним процесом зварювання:
 • використовуючи результати конструкторських розробок, за допомогою набутих знань щодо технологічних особливостей конструкцій установок та способів зварювання, визначити технічні засоби систем автоматичного керування технологічною установкою та процесом зварювання;
  досвід:
 • розробки функціональних схем і циклограм систем автоматичного керування зварювальними процесами;
 • вибору і налагодження типових систем автоматичного керування.
Undefined