Автоматизовані технологічні системи у зварюванні

Автоматизація перетворює людину у виробництві з робітника на творця. Сучасне промислове виробництво ґрунтується на машинах, що керують як окремими операціями технологічних циклів, так і виробничими комплексами в цілому. Автоматизовані технологічні системи є складним електромеханічним комплексом, керованим потужними комп'ютерами із спеціалізованим програмним забезпеченням. Застосування інформаційних технологій дозволило не тільки полегшити працю людини, але і реалізувати нові сучасні технологічні процеси.

Технології з'єднання різноманітних матеріалів є провідними у сучасній промисловості. Зварювання з'єднує метали, пластмаси, живі тканини. Як потужний і вельми динамічний процес, зварювання потребує автоматизації. Як один з найпоширеніших виробничих технологічних процесів, зварювання потребує автоматизації. Як один з найвідповідальніших виробничих технологічних процесів, зварювання потребує автоматизації. А всі галузі промислового виробництва в світі вимагають застосування зварювальних технологій. Так, близько 50% національного доходу найбільшої економіки світу (США) пов’язано із зварюванням та виробництвом зварних конструкцій.

Професійна діяльність в сфері автоматизованих технологічних систем у зварюванні охоплює:

  • проектування — створення прообразу майбутньої системи та способів її виготовлення. У проектуванні застосовують системний підхід, який полягає у встановлені структури системи, типу зв'язків, визначені атрибутів, аналізуванні впливів зовнішнього середовища. Проектування автоматизованих технологічних систем у зварюванні потребує знань фундаментальних природничих (фізики, математики), прикладних технічних (матеріалознавство, опір матеріалів, теорії машин та механізмів, електротехніки, електроніки, теорії автоматичного керування), інформаційних і комп’ютерних (мікропроцесорні системи, мови програмування, САПР) дисциплін, державних, регіональних і міжнародних стандартів.
  • виробництво — створення матеріальних благ, необхідних для існування і розвитку людства. Виробництво автоматизованих технологічних систем у зварюванні потребує знань фундаментальних природничих (фізики, математики), прикладних технічних (матеріалознавство, опір матеріалів, теорії машин та механізмів, електротехніки, електроніки), інформаційних і комп’ютерних (мікропроцесорних систем, мов програмування, САПР) дисциплін, типових технологій виготовлення елементів автоматизованого обладнання, основ економічних теорій, методів управління підприємством, систем охорони праці і навколишнього середовища, державних, регіональних і міжнародних стандартів.
  • експлуатацію — стадія життєвого циклу автоматизованої технологічної системи, на якій реалізується, підтримується і відновлюється його якість. Експлуатація охоплює використання за призначенням, технічне обслуговування та ремонт і потребує знань фундаментальних природничих (фізики, математики), прикладних технічних (матеріалознавство, опір матеріалів, теорії машин та механізмів, електротехніки, електроніки), інформаційних і комп’ютерних (мікропроцесорних систем, мов програмування) дисциплін, типових технологій зварювання і споріднених процесів, основ економічних теорій, систем охорони праці і навколишнього середовища, державних, регіональних і міжнародних стандартів.

Галузь знань - "Механічна інженерія"

Спеціальність - "Прикладна механіка"

Спеціалізація - "Автоматизовані технологічні системи у зварюванні"

Форма навчання, ліцензований обсяг:

  • денна: бакалавр - 170 осіб, магістр - 20 осіб
  • заочна: бакалавр - 80 осіб, магістр - 5 осіб

Термін навчання:бакалавр - 4 роки, магістр - 2 роки

Обсяг програми підготовки (кредити ECTS): бакалавр - 240, магістр - 120

Мова викладання українська

Кваліфікація випускників: бакалавр - механік, електромеханік; магістр - інженер із зварювання, інженер-дослідник

Пограми вступних фахових іспитів для вступу в магістратуру: основного, додаткового
ДисципліниБакалавр

1 семестр
2 семестр
Іноземна мова Іноземна мова
Історія України Українська мова
Математика Математика
Фізика Фізика
Хімія Теоретична механіка
Інформатика Інформатика
Інженерна та комп'ютерна графіка Інженерна та комп'ютерна графіка
Поверхневі фізико-хімічні процеси Технологія металів і матеріалознавство
Ручне дугове зварювання
3 семестр
4 семестр
Іноземна мова Іноземна мова
Філософія Електротехніка
Металознавство та термічна обробка зварних з`єднань Опір матеріалів
Екологія Основи надійності
Математика Теорія процесів зварювання
Електротехніка Техн. та устаткув.зв. плавленням
Опір матеріалів Наплавлення та напилення
Деталі машин і основи взаємозамінності Зварювальні джерела живлення
Інженерна та комп'ютерна графіка Газотермічна обробка матеріалів
Теорія процесів зварювання Технологічний практикум зі зварювання плавл.
Основи САПР
5 семестр
6 семестр
Іноземна мова Іноземна мова
Електричні машини Історія української культури
Деталі машин і основи взаємозамінності Економіка організації і планування виробництва
Безпека життєдіяльності Деталі машин і основи взаємозамінності
Техн. та устаткув.зв. плавленням Техн. та устаткув. зв. тиском
Напруження та деформації при зварюванні Механічне зварювальне обладнання
Наплавлення та напилення Техічні засоби автоматизації
Комп`ютерне проектування ЗУ Теорія автоматичного керування
Вирішення прикладних задач на ЕОМ Дисципліна №3
Економіка організації і планування виробництва Виробнича практика
7 семестр
8 семестр
Іноземна мова Основи охорони праці
Техн. та устаткув. зв. Тиском Технологічне устаткування
Стандартизація в зварюванні і споріднених процесах Мікропроцесорні системи керування
Конструювання вузлів та агрегатів ЗУ Виробництво зварювальних установок
Технологічне устаткування Електротехнічні матеріали
Автоматичне керування зварюванням Основи теорії ймовірностей
Проектування установок для зварювання тиском Переддипломна практика
Політологія Дипломне проектування
Метрологія та електричні виміри ЕлектроприводМагістр

1 семестр
2 семестр
Іноземна мова професійного спрямування Іноземна мова професійного спрямування
Складально-зварювальні верстати, установки та лінії Охорона праці в галузі
Управління якістю у зварюванні Роботи, робото-технологічні комплекси і гнучкі виробничі системи
Цивільний захист Чинники успішного працевлаштування за фахом
Інтелектуальна власність Комбіновані та гібридні процеси і технології
Спеціальні способи зварювання САПР в зварюванні
САПР в зварюванні Основи наукових досліджень
Перспективні технології та обладнання для зварювання Педагогіка
Контроль якості зварних конструкцій Математичні методи оптимізації
Cтатистичні методи та управління ризиками у зварюванні Наукові дослідження за темою
Наукові дослідження за темою Реноваційні технології зварювання та споріднених процесів
3 семестр
4 семестр
Філософські проблеми наукового пізнання Науково-дослідна практика
Основи сталого розвитку суспільства Підготовка магістерської дисертації
Математичне моделювання систем і процесів
Патентознавство та авторське право
Фізика твердого тіла
Прикладний аналіз експериментальних даних
Автоматизація наукових досліджень
Наукові дослідження за темою
Іноземна мова професійного спрямування
Інноваційного менеджменту стартап-проектів

Українська