САПР в зварюванні

Навчальна дисципліна належить до циклу вибіркових навчальних дисциплін.

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 180 годин/ 6 кредитів ECTS.

Предметом навчальної дисципліни є методи моделювання деталей та вузлів при проектуванні зварювального обладнання за допомогою сучасних систем САПР.

Метою навчальної дисципліни є формування у студентів здатностей створення поверхневих та твердотільних електронних моделей деталей та вузлів зварювального обладнання, та їх обробку за допомогою сучасних засобів САПР.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти після засвоєння навчальної дисципліни мають продемонструвати такі результати навчання:

знання:

  • видів та способів створення комп’ютерних зображень;
  • призначення та можливостей сучасного програмного забезпечення для поверхневого та твердотільного моделювання;
  • способи формування твердотільних та поверхневих електронних моделей деталей та вузлів різними графічними пакетами САПР;

уміння:

  • створювати повехневі моделі тіл складної конфігурації;
  • створювати твердотільні моделі деталей та вузлів зварювального обладнання;
  • налаштовування початкової конфігурації сучасних систем комп'ютерної графіки;

досвід:

  • навичок роботи з сучасними комп'ютерними технологіями проектування та моделювання;
  • моделювання деталей та вузлів зварювального обладнання за допомогою сучасних програм САПР;
  • вибору оптимальної конструкції вузлів за результатами моделювання реальних умов їх роботи.
Українська