Основи САПР

Навчальна дисципліна належить до циклу вибіркових навчальних дисциплін.

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 60 годин/ 2 кредити ECTS.

Предметом навчальної дисципліни є методи створення конструкторської документації на деталі та вузли зварювального обладнання із застосуванням сучасних інформаційних технологій.

Метою навчальної дисципліни є формування у студентів здатностей створення необхідної конструкторської документації на механічні деталі та вузли зварювального обладнання, використання сучасних засобів САПР в практичній діяльності при проектуванні зварювального обладнання.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти після засвоєння навчальної дисципліни мають продемонструвати такі результати навчання:
знання:

  • основ застосування сучасних інформаційних технологій;
  • призначення, можливостей та способів практичного використання сучасних технологій проектування в галузі машинобудування;
  • призначення та можливостей програмного пакету AutoCAD;
  • призначення та можливостей програмного пакету KOMPAS;

уміння:

  • вибору оптимального програмного пакету комп'ютерного проектування для розробки різних видів конструкторської документації;
  • налаштовування конфігурації системи комп'ютерної графіки AutoCAD;
  • налаштовування конфігурації системи комп'ютерної графіки KOMPAS;

досвід:

  • навичок роботи з сучасними комп'ютерними технологіями;
  • створення креслень деталей зварювального обладнання за допомогою сучасних програм САПР;
  • створення складальних креслень вузлів зварювального обладнання за допомогою сучасних програм САПР.
Українська