Чинники успішного працевлаштування за фахом

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 30 години/1 кредит ЕСТS.

Метою навчальної дисципліни є формування у студентів компетентностей щодо ефективного працевлаштування. Завданням вивчення дисципліни є засвоєння студентами методів збирання, обробки та аналізу інформації стосовно пошуку роботи, формування у них здатності долати невдачі на цьому етапі, вміння використовувати як загальні методи пошуку роботи, так і конкретні ситуації, що виникають на співбесіді з роботодавцями та за умов конкуренції, а також під час проходження випробувального строку на конкретному робочому місці. Під час вивчення дисципліни студент отримує відомості про сучасну систему державної служби зайнятості як центра реалізації державної політики зайнятості населення, про систему органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування у сфері соціального становлення та розвитку молоді, повноваження різноманітних установ у сфері зайнятості, основні напрями регулювання ринку праці, загальні умови до написання резюме, його специфіку та функції, особливості початкової соціалізації у робочому колективі.

На підставі отриманих знань, студент набуває навички аналізу та оцінки проблем, пов’язаних з працевлаштуванням молоді, орієнтування у законодавчо-інформативній базі у галузі працевлаштування, застосування набутих знань щодо практичних підходів до вирішення проблем працевлаштування, розробки індивідуальних програм кар’єрного зростання, презентації власного професійного та творчого потенціалу, правильно написати резюме, оголошення про пошук роботи, поведінки під час співбесіди з роботодавцем, реалізувати набуті особистісні та професійні компетентності під час проходження випробувального строку на конкретному робочому місці.

Undefined