Іноземна мова професійного спрямування

Навчальна дисципліна належить до циклу гуманітарної та соціально-економічної підготовки.

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 135 годин/4,5 кредитів ECTS.

Предметом начальної дисципліни Іноземна мова професійного спрямування (поглиблено) для магістрів є сукупність компонентів (граматика, лексика, фонетика, стилістика) необхідна для формування професійно орієнтованої комунікативної компетентності у студентів з метою забезпечення їх ефективного спілкування в академічному та професійному середовищі.

Мета навчальної дисципліни передбачає формування у студентів професійно орієнтованих іншомовних мовленнєвих компетентностей в аудіюванні, говорінні, читанні, письмі та перекладі/медіації на рівні С1; формування у студентів професійно орієнтованої лінгвосоціокультурної компетентності на вищезазначеному рівні; формування у студентів професійно орієнтованих мовних компетентностей; формування у студентів професійно орієнтованої навчально-стратегічної та прагматичної компетентності. В процесі досягнення цієї мети студенти мають одержати необхідний рівень сформованості професійно орієнтованої іншомовної комунікативної компетентності.

Пам'ятаючи про професійні потреби студентів магістратури та вимоги ринку праці, навчальна програма дисципліни розрахована на досягнення студентами рівня володіння іноземною мовою С1, який є стандартом для ступеня магістра і забезпечує спеціальні дисципліни залежно від факультету, де навчається студент. В умовах постійного зростання міжнародної академічної мобільності, цільовий рівень С1 відкриває широкі можливості для студентів магістратури у Європейському просторі вищої освіти. Програма побудована таким чином, щоб сприяти розвитку професійно важливих для майбутніх фахівців іншомовних навичок і вмінь, а також забезпечувати необхідний обсяг іншомовних знань.

Знання:
1. Лінгвістичні знання.
a) Лексичні знання: лексичної системи іноземної мови у вигляді поняття про цю систему і правил користування нею; усної та письмової форми слова;
семантики слова; здатності слова мати антоніми, синоніми; синтаксичної і лексичної сполучуваності слова; правил словотвору; широкого діапазону словникового запасу лексики, а саме – лексики за фахом.
б) Граматичні знання відповідно до особливостей іноземних мов професійного спрямування, що вивчаються: всіх граматичних часів в дійсному та пасивному стані; частин мови та їх характеристик; граматичних структур питальних та заперечних в дійсному та пасивному стані; інфінітиву та інфінітивних конструкцій; герундію та герундіальних конструкцій; дієприкметнику та дієприкметникових конструкцій; безособових конструкцій; модальних дієслів та їх еквівалентів; інверсії; всіх типів речень.
2. Академічні знання з освітньої, наукової або фахової галузі, отримані під час опрацювання іншомовних джерел.
3. Прагматичні знання про сутність та особливості іншомовної комунікації, характер взаємодії комунікантів під час іншомовного спілкування.
4. Соціокультурні знання про міжособистісні стосунки, пов'язані з класовою структурою суспільства, на виробництві та в академічному середовищі; норми поведінки у суспільних, професійних / академічних групах тощо.

Уміння:
Аудіювання:
1) вибірково розуміти необхідну інформацію прагматичних текстів в опорі на мовну здогадку, контекст;
2) вибирати головні факти, не звертаючи увагу на другорядні;
3) розуміти й вилучати в аудіотекстах основну інформацію і прогнозувати їх зміст;
4) ігнорувати невідомий мовний матеріал, несуттєвий для розуміння повідомлення.
Говоріння:
Діалогічне мовлення:
1) ефективно і гнучко користуватись мовою у суспільному житті, навчанні та з професійними цілями;
2) виконувати широку низку мовленнєвих функцій і реагувати на них;
3) гнучко користуючись загальновживаними фразами.
Монологічне мовлення:
1) висловлюватися швидко і спонтанно без помітних ускладнень, пов’язаних з пошуком засобів вираження;
2) чітко, логічно, детально висловлюватись на складні теми;
3) демонструвати свідоме володіння граматичними структурами, колекторами та зв’язаними програмами висловлювання.
Читання:
1) розуміти широкий спектр досить складних та об’ємних текстів і розпізнавати їх імпліцитне значення;
2) розуміти головні ідеї та знаходити необхідну інформацію в автентичній літературі за фахом;
3) здійснювати ознайомлювальне читання автентичних професійно орієнтованих текстів для отримання інформації;
4) здійснювати вивчаюче читання з метою поповнення термінологічного тезаурусу.
Письмо:
1. писати анотації до автентичних тексів за фахом;
2. створювати тексти презентацій, використовуючи автентичні наукові матеріали за фахом;
3. заповнювати бланки для академічних та професійних цілей з високим ступенем граматичної коректності.
Переклад:
1. виконувати усний переклад з аркуша інформації іноземною мовою в процесі навчання;
2. перекладати з аркушу автентичні тексти за фахом (усно та письмово);
3. аналізувати та редагувати власно створений письмовий переклад.

Досвід:
1. досвід іншомовного спілкування в академічному та професійному середовищі.

Undefined