Конструювання вузлів та агрегатів зварювальних установок

Навчальна дисципліна “ Конструювання вузлів та агрегатів зварювальних установок ” належить до циклу професійної та практичної підготовки.

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 180 годин/6 кредити ECTS.

Предметом навчальної дисципліни є методи конструювання вузлів і агрегатів зварювального і допоміжного устаткування, правила оформлення конструкторської документації на вузли та механізми зварювальних установок.

Метою кредитного модуля є формування у студентів здатностей: розробляти план конструкторських робіт при розробці окремих вузлів зварювальних установок; вибирати необхідні методи та засоби конструювання зварювальних установок; розробляти технічне завдання на вузли та агрегати зварювальних установок; здійснювати уніфікацію конструктивних елементів та деталей зварювальних установок; здійснювати розрахунки конструктивних параметрів окремих елементів вузлів зварювального устаткування; конструювати окремі вузли та модулі систем керування зварювальних установок;
конструювати окремі вузли механічної частини зварювального устаткування з урахуванням умов їх експлуатації; вибирати найбільш доцільні для заданих умов експлуатації конструктивні схеми пневмо гідросистем зварювального устаткування; комплектувати зварювальні установки механізмами переміщення з урахуванням особливостей технологічного процесу зварювання.

Згідно з вимогами програми навчальної дисципліни студенти після засвоєння кредитного модуля мають продемонструвати такі результати навчання:

  знання :
 • фізико-технологічних властивостей процесів отримання з’єднань або поверхонь, визначення способу зварювання або спорідненого процесу;
 • конструкції та технічні характеристики технологічного обладнання для зварювання;
 • технологічних властивостей та принципів роботи зварювального та допоміжного устаткування.
  уміння:
 • використовуючи вимоги до типових функціональних блоків технологічного устаткування, за допомогою знань схем розрахунку визначити головні характеристики базових блоків механічної частини зварювальних машин, апаратів та допоміжного механічного обладнання;
 • використовуючи аналіз умов експлуатації технологічного устаткування, технічні умови на нього, за допомогою правил технічного креслення, використовуючи типові прикладні програми та нормативну документацію розробити робоче креслення деталі та складальне креслення вузла
 • використовуючи робочі креслення деталей та складальне креслення вузла, нормативну документацію та діючі стандарти скласти специфікацію на складальні одиниці
 • використовуючи дані конструкторських розробок, відповідно до технічного завдання, за допомогою набутих знань щодо можливостей технологічного устаткування, визначити вимоги до зварювальних машин, апаратів, джерел живлення та допоміжного механічного обладнання для зварювання або споріднених процесів.
  досвід:
 • базові знання з методів науково-технічної діяльності, методик конструювання, конструктивних методів забезпечення працездатності зварювального
 • устаткування, особливостей комплектування зварювального устаткування стандартними механічними та електричними пристроями, основні теоретичні та
 • практичні відомості про правила конструювання механічної, електричної та пневматичної частин зварювальних установок.
Українська