Математичні методи оптимізації

Навчальна дисципліна належить до циклу професійної та практичної підготовки і базується на знаннях, отриманих при вивченні дисциплін “Вища математика ”, ”Лінійна алгебра”.

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 120 години/ 4 кредити ECTS.

Предмет навчальної дисципліни забезпечує надання студентам систематизованих знань в галузі сучасного математичного апарату теорії оптимальних рішень в системах організаційного управління.

Навчальна дисципліна “Математичні методи оптимізації” має за мету підготовку магістрантів до майбутньої діяльності пов’язаною із застосуванням сучасних методів оптимізації для вирішення конкретних прикладних задач у галузях економіки та техніки.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти після засвоєння навчальної дисципліни мають продемонструвати такі результати навчання:

  знання:
 • ­основних методів лінійного програмування, а саме симплекс-метод, двоїстий симплекс-метод, метод оберненої матриці, основи теорії двоїстості, методи дослідження задач ЛП на чутливість, моделі транспортних задач та методи їх розв’язання
 • основних методів дискретного програмування (Гоморі, метод гілок та меж, послідовного аналізу та відсіву варіантів),
 • основних методів нелінійного програмування, а саме метод множників Лагранжа, умови оптимальності Куна-Таккера, задачі геометричного програмування та її властивості.
  уміння:
 • розробляти моделі задач прийняття рішень в техніці та економіці,
 • грамотно вибирати відповідні методи оптимізації для пошуку оптимальних рішень,
 • застосовувати сучасні методи оптимізації для вирішення практичних задач.
  мати уявлення про:
 • застосування математичного апарату теорії оптимальних рішень в системах організаційного управління.
Undefined