Механічне обладнання для виготовлення зварних конструкцій

Навчальна дисципліна належить до циклу дисциплін за вибором навчального закладу.

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 годин/ 3 кредити ECTS.

Предметом навчальної дисципліни є складально-зварювальна оснастка, що застосовується при виготовлення зварних конструкцій.

Метою навчальної дисципліни є формування у студентів здатностей до вибору і модернізації стандартної та проектування спеціальної складально-зварювальної оснастки.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти після засвоєння навчальної дисципліни мають продемонструвати такі результати навчання:

знання:

  • основних засад механізації та автоматизації зварювального виробництва;
  • класифікації та вибору складально-зварювального обладнання;
  • принципів базування виробів;
  • схеми дії сил при затисканні;

уміння:

  • обирати спосіб закріплення виробу, що зварюється;
  • оцінювати сили, що діють при затисканні та переміщенні деталі або конструкції;
  • виконувати відповідні розрахунки складально-зварювального обладнання, пристроїв для переміщення виробів, що зварюються та зварювальних апаратів;

досвід:

  • вибору стандартного складально-зварювального обладнання;
  • розрахунку потужності силових приводів;
  • вибору оптимальної конструкції складально-зварювальних пристроїв.
Українська