Мікропроцесорні системи керування

Навчальна дисципліна належить до професійної складової дисциплін вільного вибору студента.

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 135 годин/ 4,5 кредитів ECTS.

Предметом навчальної дисципліни є системи керування промисловими установками, які керуються мікропроцесорами.

Метою навчальної дисципліни є формування у студентів чіткого уявлення про мікропроцесорні системи керування як форму автоматизації зварювальних процесів, спрямовану на реалізацію автоматизованих технологій; ознайомлення з принципами побудови та характеристиками мікропроцесорних систем керування, основними апаратними та програмними засобами в обсягах, необхідних для функціонального аналізу, вибору та раціонального проектування систем керування типового зварювального обладнання.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти після засвоєння навчальної дисципліни мають продемонструвати такі результати навчання:

  знання:
 • принципи побудови і роботи мікропроцесорних систем керування;
 • апаратні та програмні засоби проектування автоматичних систем керування електрозварювальними установками.
  уміння:
 • дослідження і налагодження систем мікропроцесорного керування зварювальними установками;
 • робота з апаратно-програмними засобами підтримки розробок на основі мікроконтролерів;
 • складання та написання алгоритмів та текстів програм на мові Асемблер.
  досвід:
 • написання алгоритмів та текстів програм на мові Асемблер;
 • самостійної роботи з навчально-методичною літературою.
Українська