Перспективні технології та обладнання для зварювання

Навчальна дисципліна належить до циклу дисциплін вільного вибору студентів.

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 годин/ 3 кредита ECTS.

Предметом навчальної дисципліни є сучасні методи підвищення якості зварних з’єднань використовуючи електромагнітні дії при зварюванні, моніторинг процесів зварювання з використанням систем штучного інтелекту.

Метою навчальної дисципліни є формування у студентів здатностей обирати технологію спеціальних способів зварювання, розробляти технологію зварювання із зовнішніми електромагнітними діями, розробляти сучасні технологічні процеси зварювання

Згідно з вимогами програми навчальної дисципліни студенти після засвоєння кредитного модуля мають продемонструвати такі результати навчання:

знання:

  • технології зварювання із зовнішніми електромагнітними діями
  • принципів роботи засобів генерування керуючих магнітних полів
  • технології та характеристик способів зварювання;
  • технологічного процесу зварю­вання і тех­нічних характеристик зварювального уста­ткування;

уміння:

  • Використовуючи відомості про конструкцію, на основі сучасних уявлень і знань про основи технологій зварювання із зовнішніми імпульсними діями і принципів роботи засобів генерування керуючих магнітних полів розробити технологію зварювання із зовнішніми електромагнітними діями
  • Використовуючи відомості про конструкцію, умови її виготовлення і вимоги до її експлуатаційних властивостей, за допомогою набутих знань, обирати технологію спеціальних способів зварювання

досвід:

  • Базові знання основних принципів роботи засобів генерування керуючих магнітних полів
  • Розробка технології зварювання із зовнішніми електромагнітними діями
Українська