Проектування установок для зварювання тиском

Навчальна дисципліна належить до циклу дисциплін самостійного вибору навчального закладу.

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 120 годин/ 4 кредити ECTS.

Предметом навчальної дисципліни є обладнання для різних способів зварювання тиском, окремі його механічні та електричні вузли.

Метою навчальної дисципліни є формування у студентів здатностей визначати головні характеристики базових блоків механічної частини зварювальних машин, апаратів та допоміжного механічного обладнання, визначати вимоги до зварювальних машин, апаратів, джерел живлення та допоміжного механічного обладнання для зварювання або споріднених процесів, розробляти креслення деталей та вуздів, визначати алгоритм керування установками, вибрати типове устаткування, розробляти функціональні (структурні) схеми зварювальних машин та апаратів, визначати технічні засоби систем автоматичного керування технологічною установкою та процесом зварювання

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти після засвоєння навчальної дисципліни мають продемонструвати такі результати навчання:

  знання:
 • основні вимоги до установок для різних способів зварювання тиском та їх складових частин;
 • основи проектування основних вузлів обладнання;
 • інженерні основи раціональної експлуатації обладнання
  уміння:
 • проводити аналіз спеціальної технічної, в т. ч. патентної літератури;
 • проводити розрахунки основних елементів та характеристик обладнання з використанням довідкової літератури
  досвід:
 • розрахунку конструктивних та технічних параметрів вузлів машин для зварювання тиском;
 • побудови зовнішніх характеристик зварювальних машин аналітичними способами;
 • роботи із обладнанням для різних способів зварювання тиском.
Українська