Якість, стандартизація та сертифікація

Хочете пов'язати своє життя з роботою у найперспективніших напрямках? Проаналізуйте, які фахівці інженерного рівня на сьогодні є найбільш затребуваними у компаніях розвинених країн світу. Висновок буде очевидним - це фахівці в галузі управління якістю (аудитори, менеджери і - найвищий рівень кваліфікації - спеціалісти команд досконалості).

За вимогами міжнародних стандартів ISO серії 9000, 14000 та 45000 на сьогодні сертифіковано близько 400 тисяч систем управління, і кожного року їх кількість збільшується ще на 50 тисяч, тоді як в Україні сертифіковано близько 1500 систем управління. Україна остаточно обрала шлях до євроінтеграції, як головну стратегію розвитку, тому поліпшення якості і конкурентоспроможності продукції, створення умови для повного розкриття потенціалу підприємств, досягнення ділової досконалості, всебічна підтримка та сприяння розвитку сфери управління якістю набувають особливого значення.

Програма підготовки за спеціальністю «Якість, стандартизація та сертифікація» включає в себе вивчення основ управління якістю, трудовими ресурсами, системами документообігу і захисту інформації, сертифікації продукції та послуг, статистики та її застосування на підприємстві. До викладання дисциплін за спеціальністю залучено провідних професорів та доцентів НТУУ КПІ, спеціалістів у галузі якості, стандартизації та сертифікації підприємств та навчальних закладів міста Києва.


Галузь знань - "Управління та адміністрування"

Спеціальність: - "Менеджмент"

Спеціалізація: - "Якість, стандартизація та сертифікація"

Освітній рівень (який отримує випускник): другий (магістерський)

Форма навчання, ліцензований обсяг:

  • денна: 30 осіб
  • заочна: 20 осіб

Термін навчання:1 рік 10 місяців (2 навчальні роки)

Обсяг (кредитів ECTS): 120

Мова викладання: українська

Вступні іспити: фаховий іспит, додатковий фаховий іспит (для вступників, що отримали вищу освіту за будь-якою спеціальністю окрім "Менеджмент"), іноземна мова

Базовий освітній рівень для вступу: не нижче бакалавра (бакалавр, спеціаліст або магістр)

Пограми вступних фахових іспитів: основного, додатковогоОрієнтовний перелік дисциплін


1 семестр
2 семестр
Іноземна мова професійного спрямування Іноземна мова професійного спрямування
Адміністративний менеджмент Охорона праці в галузі
Управління трудовими ресурсами Теорія організації і управління фінансово-економічною діяльністю підприємств
Системи управління якістю Чинники успішного працевлаштування за фахом
Психологія управління Управління трудовими ресурсами
Інтелектуальна власність Управління проектами
Цивільний захист Основи наукових досліджень
Статистичне управління процесами Стандартизація та сертифікація продукції та послуг
Управління документацією і електронний документообіг Педагогіка вищої школи
Метрологія вимірювання Математичні методи оптимізації
Статистичне управління процесами
3 семестр
4 семестр
Філософські проблеми наукового пізнання Науково-дослідна практика
Основи сталого розвитку суспільства Підготовка магістерської дисертації
Математичне моделювання систем і процесів
Патентознавство та авторське право
Управління інформаційними звязками
Техніка управлінської діяльності
Аудит і оцінювання управлінської діяльності
Наукові дослідження за темою
Іноземна мова професійного спрямування
Статистичні методи та управління ризиками

Українська