Роботи, робото-технологічні комплекси і гнучкі виробничі системи

Навчальна дисципліна належить до циклу професійної та практичної підготовки.

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 195 годин/6,5 кредити ECTS.

Предметом навчальної дисципліни є структури і принципи дії робото-технологічних комплексів, гнучких виробничих систем, промислових роботів, маніпуляторів виробу з програмним керуванням, зварювального та допоміжного устаткування для автоматизованого та роботизованого зварювання.

Метою навчальної дисципліни є надання студентам необхідних знань та умінь стосовно наукових основ і практичних навичок самостійної інженерної діяльності в галузі розробки і проектування зварювальних робото-технологічних комплексів, установок та ліній.

Згідно з вимогами програми навчальної дисципліни студенти після засвоєння кредитного модуля мають продемонструвати такі результати навчання:

  знання :
 • пра­вил проектування і особливостей складу РТК і ГВС;
 • технологічних можливостей зварювальних РТК і ГВС;
 • правил безпечної експлуатації робото-технологічних засобів
 • осо­бливостей роботизації технологічного процесу дугового і контактного зварювання
 • мов програмування роботів і спеціалізованих пристроїв керування
  уміння:
 • використовуючи набуті знання щодо пра­вил проектування і особливостей складу зварювальних установок, здійснювати оптимізацію структури і розробляти технічне завдання на проектування зварювальних робото-технологічних комплексів, установок, ліній, систем та нестанда­ртних вузлів оснастки;
 • використовуючи результати конструктор­ських розробок, за допомогою набутих знань щодо технічних властивостей устат­кування та довідкової літератури, проек­тувати робото-технологічні комплекси;
 • використовуючи набуті знання щодо пра­вил конструювання і принципів роботи типових вузлів зварювального устатку­вання, розробляти нестандартні вузли зва­рювальних робото-технологічних комплексів, установок та ліній;
 • використовуючи набуті знання щодо пра­вил конструювання зварювального устат­кування і практичні навички виготовлення конструкторської документації, розробля­ти і виготовляти комплект конструкторсь­кої документації на зварювальні робото-технологічні комплекси;
  використовуючи набуті знання щодо технологічного процесу зварю­вання і тех­нічні характеристики зварювального уста­ткування розраховувати норми часу на вико­нання технологічних операцій робото-технологічних комплексів;
 • використовуючи набуті знання щодо осо­бливостей роботизації технологічного процесу зварювання, розробляти циклог­рами роботи робото-технологічних комплексів, установок і ліній;
 • використовуючи набуті знання щодо мов програмування роботів і спеціалізованих пристроїв керування, розробляти алго­ритми роботи та програми функціонуван­ня робото-технологічних комплексів.
  досвід:
 • базові знання основних принципів проектування робото-технологічних комплексів і гнучких виробничих систем, правил створення комплектів конструкторської документації, розробки їх структур і компоновки, алгоритмів та схем управління.
Undefined