Складально-зварювальні верстати, установки та лінії

Навчальна дисципліна належить до циклу професійної підготовки.

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 135 годин/ 4.5 кредитів ECTS.

Предметом навчальної дисципліни є установки для зварювання з`єднань різних конфігурацій, основні відомості про проектування зварювальних комплексів, структура і функції зварювальних установок.

Метою навчальної дисципліни є надання студентам необхідних знань та умінь стосовно наукових основ і практичних навичок самостійної інженерної діяльності в галузі розробки і проектування зварювальних установок та ліній.

Згідно з вимогами програми навчальної дисципліни студенти після засвоєння кредитного модуля мають продемонструвати такі результати навчання:

знання :

 • технології та характеристик способів зварювання;
 • технологічного процесу зварю­вання і тех­нічних характеристик зварювального уста­ткування;
 • пра­вил проектування і особливостей складу зварювальних установок;
 • технічних властивостей устат­кування;
 • принципів роботи зварювального устатку­вання і особливостей технологічного про­цесу зварювання.

уміння:

 • Використовуючи креслення зварної конс­трукції, за допомогою конструкторсько-технологічного аналізу та набутих знань про техніко-економічні характеристики способів зварювання, відповідно до стан­дартів і нормативних документів, розроби­ти послідовність зварювальних операцій;
 • Використовуючи набуті знання щодо технологічного процесу зварю­вання і тех­нічні характеристики зварювального уста­ткування забезпечувати задану продуктив­ність зварювальних установок, що проектуються;
 • Використовуючи дані конструкторсько-технологічної класифікації зварних вузлів, технологічного маршруту їх виготовлення та техніко-економічні показники застосу­вання засобів оснащення, за допомогою відомостей про програму випуску зварних виробів, річний фонд роботи устаткування та плановий коефіцієнт його завантажен­ня, визначити необхідну кількість одиниць технологічного устаткування;
 • Використовуючи набуті знання щодо пра­вил проектування і особливостей складу зварювальних установок, здійснювати оптимізацію структури і розробляти технічне завдання на проектування зварювальних робото-технологічних комплексів, установок, ліній, систем та нестанда­ртних вузлів зварювального обладнання та оснастки;
 • В процесі проектування зварювальної установки, використовуючи результати техніко-економічних розробок, відповідно до технічного завдання, за допомогою аналізу роботи виробу, розробляти техніч­ні вимоги на зварювальне устаткування і складально–зварювальну оснастку
 • Використовуючи результати конструктор­ських розробок, на основі аналізу техноло­гічного процесу зварювання, за допомо­гою набутих знань щодо технологічних властивостей устаткування та довідкової літератури, вибирати прототип зварюва­льної установки;
 • Використовуючи результати конструктор­ських розробок, за допомогою набутих знань щодо технічних властивостей устат­кування та довідкової літератури, проек­тувати робото-технологічні комплекси, автоматизовані зварювальні верс­тати, установки і лінії на основі уніфіко­ваних, типових і оригінальних механічних, електричних, пневматичних та гідравліч­них вузлів, агрегатів і систем;
 • Використовуючи набуті знання щодо принципів роботи зварювального устатку­вання і особливостей технологічного про­цесу зварювання здійснювати модерніза­цію технологічного устаткування

досвід:

 • Розробка ро­бочих проек­тів і конструк­торської документації згідно вимог нормативних документів.
Undefined