Технічні засоби автоматизації

Навчальна дисципліна належить до циклу дисциплін самостійного вибору навчального закладу.

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 150 годин/ 5 кредитів ECTS.

Предметом навчальної дисципліни є методи перетворення і обробки інформації, конструкція і принцип дії сучасних технічних засобів автоматизації, їхні функціональні можливості і галузі раціонального використання.

Метою навчальної дисципліни є формування у студентів здатностей визначати алгоритм керування установками для зварювання або споріднених процесів, розробляти функціональні (структурні) схеми зварювальних машин та апаратів, визначати технічні засоби систем автоматичного керування технологічною установкою та процесом зварювання.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти після засвоєння навчальної дисципліни мають продемонструвати такі результати навчання:

  знання:
 • основні методи перетворення, представлення та обробки даних;
 • методи захисту від помилок;
 • функціональні можливості і галузі раціонального використання засобів автоматизації;
 • методику вибору технічних засобів автоматизації.
  уміння:
 • проводити аналіз спеціальної технічної, в т. ч. патентної літератури;
 • проектувати структуру та вибирати основні компоненти систем і комплексів автоматизації технологічних процесів.
  досвід:
 • розрахунку гальванічних розв’язок та виконавчих пристроїв;
 • розрахунку основних показників надійності системи
 • побудови характеристик технічних засобів автоматизації за результатами експериментів.

Методична література

Конспект лекцій

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт

Методичні вказівки до практичних занять

Методичні вказівки до модульної контрольної роботи

Методичні вказівки до самостійної роботи

Методичні вказівки до самостійної роботи (прискорена форма навчання)

Методичні вказівки до проведення комплексної контрольної роботи

Українська