Виробництво зварювальних установок

Навчальна дисципліна “Виробництво зварювальних установок” належить до циклу професійної та практичної підготовки.

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 72 годин/2 кредити ECTS.

Предметом навчальної дисципліни є принципи та методи побудови технологічних процесів, які передбачають раціональне використання сировини та витрати енергії на виготовлення зварювальних установок при оптимальному використання виробничих ресурсів.

Метою навчальної дисципліни є формування у студентів здатностей здійснювати на основі усвідомлених уявлень про сучасне машинобудівне виробництво, принципи побудови систем технологій заготівельного, металообробного та складального виробництва, вибір ефективних технологічних рішень при виробництві зварювальних установок та оформлювати відповідні технологічні документи.

Згідно з вимогами програми навчальної дисципліни студенти після засвоєння кредитного модуля мають продемонструвати такі результати навчання:

  знання :
 • принципів комплексної підготовки виробництва;
 • типових структур промислового підприємства;
 • принципів технологічної підготовки виробництва;
 • основ сучасних технологій виготовлення зварювальних установок;
 • єдиної системи технологічної документації
  уміння:
 • використовуючи дані про програму випуску зварювальної установки, за допомогою відомостей щодо особливостей їх складу, визначити раціональні технологічні процеси виготовлення її вузлів та деталей
 • використовуючи результати конструкторських розробок та інформацію про тип виробництва, за допомогою набутих знань щодо технологічних процесів
 • виготовлення зварювальних визначити склад технологічної документації;
  досвід:
 • розробки маршрутного опису типових технологічних процесів виготовлення зварювальних установок.
Українська