Зварювальні джерела живлення

Навчальна дисципліна належить до циклу професійної підготовки.

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 105 годин/ 3,5 кредитів ECTS.

Предметом навчальної дисципліни є зварювальні джерела живлення, основні відомості про зварювальну дугу та стабільність енергетичної системи “джерело живлення – дуга”

Метою навчальної дисципліни є формування у студентів здатностей використовуючи результати конструкторських розробок, відповідно до технічного завдання, за допомогою набутих знань щодо особливостей технології зварювання та довідкової літератури, визначити необхідний тип джерела живлення в залежності від способу зварювання, а також його технічні характеристики; за допомогою набутих знань щодо особливостей зварювальних джерел живлення та довідкової літератури визначити можливі несправності джерел живлення та шляхи їх усунення.

Згідно з вимогами програми навчальної дисципліни студенти після засвоєння кредитного модуля мають продемонструвати такі результати навчання:

  знання :
 • положення стійкості енергетичної системи «джерело живлення-зварювальна дуга»;
 • конструкцій джерел змінного струму;
 • роботи джерел змінного струму в різних режимах.
 • конструкцій джерел постійного струму;
 • роботи джерел постійного струму в різних режимах;
  уміння:
 • розрахунку окремих вузлів джерел живлення;
 • аналізу роботи джерел в різних режимах;
 • уміння вибору раціональних режимів зварювання і типу джерел;
 • виявленню та усуненню несправностей.
  досвід:
 • налагодження режиму зварювання на джерелах живлення різних типів;
 • роботи з вимірювальною апаратурою в процесі досліджень статичних та динамічних характеристик зварювальних джерел живлення;

Методична література

Навчальна програма

Конспект лекцій

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт

Методичні вказівки до виконання розрахункової роботи

Методичні вказівки до самостійної роботи

Методичні вказівки до самостійної роботи (заочна форма)

Методичні вказівки і контрольні завдання до виконання домашньої контрольної роботи (заочна форма)

Методичні вказівки до проведення комплексної контрольної роботи

Українська